Befaringstjenester

Er du usikker på hvordan tilstanden til bygget ditt er i? Vi hjelper deg med å kartlegge blant annet faktiske dagslysforhold, termisk inneklima, radonmålinger, TVOC, termografi, fukt mm.

Ved å bruke våre befaringstjenester kan du oppdage nødvendige tiltak for vedlikehold og utbedring/avdekke bygningsfeil.

Via samarbeidspartnere kan vi tilby ytterligere ekspertise og tjenester innen klimagass og miljø, miljøsertifisering, lønnsom bærekraft og oppmåling/3D-scanning.

Bygningsfysisk rådgivning og prosjektering

Marini Consulting har tett samarbeid med Siv.ing F.M. Haaland AS. Sammen tilbyr vi komplett bygningsfysisk prosjektering og sikrer at du får ekspertise både innen tradisjonell bygningsfysisk prosjektering og tilhørende spesialfag som vi er eksperter på. Vi har erfaring med alle slags typer bygg, både store og små.

Fra januar 2024 har vi også bygningsfysisk prosjektering inhouse med vår nyansatte Marina. Hun har 8 års erfaring og vil i starten jobbe med «enklere» prosjekter, mens Fredrik fortsatt vil jobbe med de mest komplekse.

Våre arbeidsoppgaver omfatter prosjektering innenfor bygningsfysikk innebærer blant annet fuktanalyser, fuktsikring, kuldebro- og varmestrømsberegninger, samt radonsikring. Med våre tjenester får du prosjektering med dokumentasjon som samsvarer med:

Begge firma er godkjent for tiltaksklasse 3 og sammen har vi over 20 års erfaring.

Les mer om Fredrik her og om våre befaringstjenester for eksisterende bygg.

Energirådgivning og energimerking

Marini Consulting leverer energirådgivning og kan bistå med å dokumentere bygninger etter TEK, passivhus, plusshusstandard og BREEAM. Innenfor vår rådgivning tilbyr vi flere ulike tjenester som skal passe til ditt behov.

Enkle energiberegninger:
Marini Consulting kan bistå med å gjennomføre enkle energiberegninger for ditt bygg. Vi har god kompetanse ved bruk av SIMIEN til å anslå forventet energibruk. Gjennom våre tjenester kan du dokumentere at ditt bygg følger nødvendige krav.

Avanserte energiberegninger

For bygninger med kompleks geometri kan vi gjennomføre avanserte beregninger med IDA ICE som tar hensyn til blant annet materialvalg, termisk masse, styringssystemer, driftsstrategier, solavskjerming, avskjerming fra horisont og nabobygg, oppvarmings- og kjølesystemer.

Ved å bruke vår tjeneste for avanserte energiberegninger gir vi deg oversikt over hvilke tiltak som kreves for å følge nødvendige krav til dokumentasjon. Vi jobber i 3D og visualiserer resultater enkelt og systematisk.

Reelle energiberegninger

For yrkesbygg skal det beregnes energibehov etter reelle verdier for ditt bygg. Et oppdatert energibudsjett for bygninger må foreligge ved ferdigstillelse og inngå i FDVU underlaget.

Marini Consulting kan bistå med å utføre reelle energiberegninger for å sikre at du som byggeier og brukere skal ha et godt anslag til den forventede energibruken. Ved å bruke oss vil du ha et godt grunnlag for å vurdere lønnsomheten av alternative løsninger og optimalisere bygningens energiytelse.

Rehabilitering og energioptimalisering

Marini Consulting bistår deg som skal vedlikeholde eksisterende bygg med å energioptimalisere prosjektet. Ved å identifisere mulige tiltak kryssundersøker vi blant annet materialvalg, varme-, kjøle- og luftsystemer, settpunkter og tekniske løsninger i en følsomhetsanalyse. Dette gjør at vi kan identifisere hvordan ulike designvalg påvirker energiforbruket og hvilke designvalg som sammen passer best.

Marini Consulting kan sammen med dine kalkulatører gi energinøkkeltall for at du skal kunne få utført kostnytteanalyser og identifisere de beste tiltakene for ditt prosjekt.

Energimerking

Det er krav til regelmessig energivurdering av tekniske anlegg i bygninger. Målet med energivurdering av tekniske anlegg er å stimulere til energieffektivitet gjennom god installasjon, drift og vedlikehold av anleggene.  Yrkesbygg over 1000 kvadratmeter skal alltid ha gyldig energiattest. Energiattest er også obligatorisk for alle nybygg, og skal være en del av markedsføringen ved all salg og utleie av boliger og yrkesbygg.

Vi beregner energimerking for ditt bygg og kan via samarbeidspartner tilby energivurdering av tekniske anlegg. Er du usikker på hvilke krav som gjelder dine bygg? Ta kontakt for avklaring.

Energimerking

BREEAM-sertifisering

BREEAM er verdens eldste (1990) og Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. Marini Consulting bistår med å dokumentere at kravene for energi under Ene 01 og Ene 23 er ivaretatt slik at ditt bygg vil kunne oppnå sertifisering.

Bistand i regulerings- og tidligfasearbeid

I reguleringsarbeid er det nødvendig å ta hensyn til om ditt eller naboens bygg vil redusere tilgang til dagslys for eksisterende bygg. Det er utfordrende å vurdere om man tilfredsstiller krav til dagslys i TEK, når prosjekter er i tidligfase når verken rom eller endelig fasadeløsning er kjent, men gjennom mange års erfaring og arbeid med dette feltet så har vi rett kunnskap og hjelp til ditt prosjekt.

Solavskjerming og inneklima boligbygg

Fasade og solavskjerming

Ved å bruke våre tjenester hjelper vi deg i tidlig i prosjekteringsfasen. Vi hjelper med å skaffe oversikt over nødvendige tiltak som bør rettes på tidlig, slik at prosjektet unngår i senfase uplanlagte overraskelser på manglende dagslys og overvarme fra solinnstråling. Det er lettere å utføre endringer på fasadelivet tidlig i prosjekteringsfasen fremfor å måtte gjøre enten endringer sent på fasade eller ettermonteringer av solavskjermende tiltak.

Overvarme

Med TEK17 har man gått fra 20 % glass av BRA i energiberegningene til 25 % glass av BRA pga. overgang til 3-lags glass. I tillegg er man ofte nødt til å ha 2,3 – 2,4 meter eller høyere vinduer og balkongdører i leilighetsprosjekter for å klare dagslyskravene i tettbebygde områder. Når bransjen samtidig klarer å lage byggene svært lufttette  har man potensielt skapt mange små «drivhus». Stadig flere beboere klager på overtemperatur, særlig i soverom, men problemene er ofte like store i stue og kjøkken. For prestisjeprosjekter eller toppleiligheter med ekstra mye glass vil man potensielt kunne få overtemperatur og ikke tilfredsstille krav til termisk inneklima, selv med utvendig solavskjerming.

Fasader med store glassareal medfører mye solinnstråling. Dette varmer opp rom, gir høy temperatur og medfører termisk ubehag. Det er dyrt om det vises sent i prosjektet om det må etter-installeres solavskjerming eller ytterligere kjøleeffekt. Med våre tjenester er det er mulig å identifisere hvor det er nødvendig å utføre tiltak på fasadelivet slik at du tidlig kan planlegge for redusert solinnstrålingen.

Vi bidrar med utvikling av bransjeveileder for termisk inneklima i regi av RIF, som forventes utgitt i 2021.

Inneklima yrkes- og boligbygg

Hele 90 prosent av tiden oppholder vi oss innendørs. For å trives må inneklimaet i bygget være av god kvalitet. Er det for kaldt eller for varmt innendørs skaper dette misnøye og ubehag for mennesker. Dette går utover trivsel, helse og arbeidsevne. Dersom du skal prosjektere et bygg er det lovpålagt å tilrettelegge termisk inneklima ut fra hensyn til helse og tilfredsstillende komfort.

Ved prosjektering av termisk inneklima er det mye som skal tas hensyn til, deriblant innvirkning fra kompleks bygningsgeometri, materialvalg, avskjerming fra horisont og nabobygg, tekniske løsninger for oppvarming og avkjøling, driftsstrategier for anlegg, gjennomlufting fra vinduer, solavskjerming, og termisk masse for å nevne noen. Vi benytter IDA ICE som hovedverktøy for avanserte inneklimasimuleringer.

Marini Consulting arbeider med avanserte analysemetoder og kan bistå deg med  blant annet:

  • Prosjektering av termisk inneklima.
  • Finne dimensjonere varme- og kjølebehov.
  • Undersøke konseptløsninger for oppvarming og kjøling, eller automasjon/styring.
  • Kaldras.
  • Kulde- og varmestråling (asymmetrisk stråling).

BREEAM-sertifisering

BREEAM er verdens eldste (1990) og Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. Marini Consulting bistår med å dokumentere at kravene for termisk inneklima under Hea 03 er ivaretatt slik at ditt bygg vil kunne oppnå sertifisering.

Dagslys i yrkesbygg

Dersom du skal prosjektere et bygg er det lovpålagt å ha tilfredsstillende tilgang på dagslys. Hovedregelen er at dette gjelder alle rom for varig opphold. Vi bistår deg som jobber som eiendomsutvikler, byggherre, arkitekt eller entreprenører. Vi levere avanserte analysemetoder slik at ditt prosjekt utføres best mulig for alle type bygningskategorier. Kommer du ikke i mål med tradisjonelle metoder? Vi har erfaring og kompetanse til å utføre analyser og alternativ dokumentasjon.

Hvorfor ha et fokus på dagslys?

Forskning de siste 10 årene har gitt mange nye funn om hvordan naturlig dagslys påvirker trivsel og psykososial helse. Ved å ha god tilgang til dagslys øker din egen arbeidsproduktivitet, og du kan tilegne deg ny kunnskap raskere. Dette er veldig lovende for norske arbeidsplasser som kan få ansatte til å prestere bedre hvis gode dagslysforholdene ligger til rette. Ikke minst vil dette kunne skape bedre forutsetning for elevenes læringsevne. Det er også vist at god tilgang på dagslys gjør at sykehuspasienter føler seg fortere friske.

Hvorfor bruke oss?

Lang erfaring er en ting, men å kunne løse prosjektets utfordringer på en rask og effektiv måte er ofte det viktigste. Kraftig maskinvare og den beste programvaren ligger til grunn som hjelpemidler. Ved hjelp av IFC-modeller i prosjekterer kan vi analysere deler eller hele bygninger for rom som har krav til dagslys. Dette er særlig aktuelt ved BREEAM-sertifisering, hvor nettopp dette er påkrevd. For prosjekter med høy fortetning er det utfordringer med skjermingsforhold fra naboer og terreng. Gjennom vår dagslysrådgivning tar vi hensyn til kompleks bygningsgeometri, samt refleksjonsverdier fra alle overflater. Vi skal med dette som ekspertise sikre at ditt prosjekt imøtekommer alle krav.

Prosjektfaser

Vi bistår først og fremst utviklere og arkitekter i forprosjekt med nødvendig kontroll, rådgiving og dokumentasjon til rammesøknader. For totalentreprenører kan vi hjelpe til ved å vurdere anbuds- og kontraktsgrunnlag, og oppfølging i detaljprosjekt fase.

Dersom ditt prosjekt skal inn for kommunens reguleringsprosjekt kan vi bistå med både helt nye områder og for eksisterende bygg. For eksisterende bygg kan det også være situasjoner ved tilbygg eller påbygg, som gjør at forholdene for berørte naboer også må vurderes. Ved å ha et godt dokumentasjonsunderlag er det lettere å jobbe med reguleringsprosjekter.

BREEAM-sertifisering

BREEAM er verdens eldste (1990) og Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. Marini Consulting bistår med å dokumentere at kravene for dagslys under Hea 01 er ivaretatt slik at ditt bygg vil kunne oppnå sertifisering.

Svanemerking

Svanemerkets krav til hus omfatter eneboliger, rekkehus, leilighetsbygg, skoler og barnehager. Vi har erfaring med å dokumentere dagslyskrav til Svanemerking.

Dagslys i boligbygg

Dagslystilgang i boligbygg er viktig for å skape trivsel i egen boenhet. Avskjerming fra nabobygg som følge av fortetning i byer redusere tilgangen til fri utsikt.

Marini Consulting har utviklet egen analyse og vil bistå å sikre at ditt prosjekt er i henhold til gjeldende regler for TEK og BREEAM.